Wybuch pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 sprawił, że aktywność społeczeństw i gospodarek, w tym również polskiej, uległa zamrożeniu na skalę nie mającą precedensu w ostatnim stuleciu. Działania te były niezbędne dla uniknięcia dramatycznego przyrostu zachorowań, który byłby niemożliwy do udźwignięcia przez system ochrony zdrowia. Teraz – miesiąc po wprowadzeniu restrykcji – coraz wyraźniej widoczne staje się, że dzięki wprowadzonym środkom dynamika potwierdzonych przypadków zaczyna wyhamowywać.

Jako Federacja Przedsiębiorców Polskich i Konfederacja Lewiatan wskazujemy, że nadeszła najwyższa pora na podjęcie działań w kierunku wdrażania planu odmrażania gospodarki. Koszty obecnej metody walki z koronawirusem – choć konieczne do poniesienia w początkowej fazie epidemii – na dłuższą metę będą bowiem rujnujące dla naszego kraju. Aby je zobrazować, uruchomiliśmy wspólnie licznik strat spowodowanych restrykcjami związanymi ze zwalczaniem COVID-19. Te straty przekładają się na utratę źródeł utrzymania przez rosnącą liczbę osób oraz nasilenie problemów zdrowotnych niezwiązanych z koronawirusem.

Nie ulega wątpliwości, że działania odmrażające muszą być prowadzone w sposób bezpieczny i odpowiedzialny – tak, aby przeciwdziałać ryzyku ponownej fali zachorowań. Dlatego za naszymi ostrzeżeniami o stratach gospodarczych będą podążać konstruktywne propozycje konkretnych działań, uwzględniających specyfikę poszczególnych branż oraz analizę dostępności testów i środków ochronnych.

Niniejszy licznik jest na bieżąco aktualizowany w celu uwzględnienia tempa narastania strat wynikającego z obowiązującego w danym czasie stanu prawnego.


Metodologia

  • Szacunki przedstawione w formie licznika bezpośrednich strat polskiej gospodarki związanych z występowaniem COVID-19 oparte są na ocenie wpływu sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących restrykcji prawnych na możliwość sprzedaży towarów, świadczenia usług lub prowadzenia produkcji przez podmioty gospodarcze (strona podażowa) oraz determinowanymi przez powyższe czynniki schematami konsumpcji (strona popytowa) w 20 sekcjach PKD. Dla uproszczenia prezentacji wyniki zostały finalnie zagregowane do 4 sektorów.
  • Udział każdego z sektorów w tworzeniu PKB został określony w oparciu o dane GUS pochodzące z bazy Eurostatu dotyczące wartości dodanej brutto w tych sekcjach w ostatnim okresie, za który dostępne są pełne dane, tj. 2018 r. 
  • Z uwagi na niedostępność danych pozwalających na precyzyjne oszacowanie bieżących poziomów aktywności w sektorach, konieczne było przyjęcie założeń w tym zakresie opartych o ocenę ekspercką.
  • Przyjęte podejście jest analogiczne do metody szacowania strat stosowanej przez organizacje międzynarodowe i ośrodki w innych państwach, takie jak OECD, OBR, INSEE.
  • Założenia dotyczące poziomu aktywności w poszczególnych sektorach odnoszą się osobno do każdego dnia. Wprowadzane zmiany obowiązujących restrykcji prawnych pociągać będą za sobą rewizję zakładanych poziomów aktywności, co może wpływać na tempo dalszego narastania szacowanych strat.
  • Szacunki strat dot. poprzedzających okresów zostały zaktualizowane w oparciu o dane GUS dot. PKB w II kw. 2020 r.

Zakładany poziom aktywności w sektorach: